Saugomos teritorijos
Tai sausumos ir vandens plotai su nustatytomis aiškiomis ribomis, turintys pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę vertę, kuriems nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas.
Konservacinio prioriteto saugomos teritorijos
Jose saugomi unikalūs arba tipiški gamtinio ir/ar kultūrinio kraštovaizdžio kompleksai bei objektai ir biologinė įvairovė. Tai griežčiausiai saugomos teritorijos, ūkinė veikla juose draudžiama.
Kompleksinės saugomos teritorijos
Tai teritorijos, kuriose sujungiamos išsaugomosios, apsaugomosios, rekreacinės ir ūkinės zonos pagal bendrą apsaugos, tvarkymo ir naudojimo programą.
Rezervatas
Tai išskirtinis sausumos ar vandens plotas, kuriame griežtai saugoma kraštovaizdžio visuma, atliekami moksliniai aplinkos tyrimai. Draudžiama bet kokia ūkinė veikla, nesusijusi su natūralios gamtos išsaugojimu ar atkūrimu.
Draustinis
Teritorija, kurioje saugomi kraštovaizdžio objektai, turintys ypatingą mokslinę, kultūrinę ar ūkinę vertę. Pagal tai, kas juose saugoma, jie gali būti skirstomi į geologinius, geomorfologinius, hidrografinius, pedologinius (dirvožemio), botaninius, zoologinius (ornitologinius, t. y. paukščių, ichtiologinius, t. y. žuvų, herpetologinius, t. y. varliagyvių ir roplių, entomologinius (vabzdžių), teriologinius (šikšnosparnių)), telmologinius (pelkių), talasologinius (jūrinės aplinkos), kraštovaizdžio.
Gamtos paveldo objektai ir gamtos paminklai
Geologiniai, hidrogeologiniai, geomorfologiniai, hidrografiniai, botaniniai. Daugiausia yra valstybės saugomų gyvosios gamtos paveldo objektų (medžiai) ir negyvosios gamtos paminklų (akmenys, atodangos, šaltiniai, kopos, skardžiai, ozai ir kitos reljefo formos).
Nacionalinis parkas
Teritorija, kurioje saugomas tam kraštui būdingas kraštovaizdis, savitos gyvenvietės, kultūros vertybės. Nacionaliniuose parkuose ribojama žmonių ūkinė veikla, ją stengiamasi derinti su gamtos apsauga.
Regioninis parkas
Teritorija, kurioje saugomas tam regionui būdingas kraštovaizdis bei kultūros vertybės. Parke ribojama žmonių ūkinė veikla, ją stengiamasi derinti su gamtos apsauga.
Saugomos teritorijos Lietuvoje

Saugomos teritorijos

Saugomos teritorijos – tai tokios teritorijos, taip pat atskiri objektai, kurie dėl savo vertės turi specialų apsaugos ir naudojimo režimą. Saugomose teritorijose sudaromos sąlygos ne tik gamtos ir kultūros vertybėms, kraštovaizdžio ir biologinei įvairovei išsaugoti, bet ir pažintiniam turizmui, poilsiui organizuoti, moksliniams tyrimams ir stebėjimams vykdyti, kraštovaizdžio apsaugos idėjoms bei tradiciniam gyvensenos būdui, etnokultūros papročiams skleisti.

Grįžti